Skip to product information
1 of 1

Dyong Herbs

Shi Chuan Da Bu Wan

Shi Chuan Da Bu Wan

Regular price $8.00 USD
Regular price Sale price $8.00 USD
Sale Sold out
Ten Flavor Teapills - Shi Chuan Da Bu Wan.
200 pills, product of China
Man Shin, Mayway Corp, MW code #3640
View full details